tietoturva-arviointi

10 syytä tietoturva-arvioinnin teettämiselle

Tietoturva-arvioinnin teettämisen ulkopuolisen tahon toimesta olisi hyvä olla osa digitaalisen ympäristön jatkuvaa hallintaa ja ylläpitoa. Arvioinneille ei ole yhtä oikeaa aikaväliä, vaan se on määritettävä mm. organisaation strategian ja ICT-ympäristön mukaan.

Tietoturva-arviointi on objektiivinen tutkimus organisaation hallinnollisen ja teknisen tietoturvallisuuden nykytilanteesta painottuen tietoverkkoon. Monesti arviointi nähdään konsultointina esille nousseisiin ongelmiin tai suurempien muutosten toteuttamiseen. Yleisiä syitä tietoturva-arvioinnille ovat:

1. Digitaalisessa ympäristössä esiintyy epämääräisiä, toimintaa haittaavia ongelmia

Yksi syistä tehdä tietoturva-arviointi on verkossa esiintyvien epämääräisten ongelmien selvittäminen. Verkossa on mahdollisesti havaittu esim. toimintahäiriöitä ja hitautta, jotka alkavat olla jo haitaksi toiminnalle. Saatetaan myös epäillä joitain epäkohtia, joihin halutaan ulkopuolinen näkemys.

2. Tietoverkkoon ollaan tekemässä muutoksia

Arviointi on hyvä apuväline, kun verkkoon ollaan esimerkiksi lisäämässä jotain uutta, sitä halutaan kehittää uuteen suuntaan tai se ollaan vaihtamassa kokonaan uuteen, ja halutaan tietää miten parhaiten edetä näiden muutosten kanssa.

3. Arvioinnit tukevat budjetointia ja jatkuvaa kehitystä

Tulevien IT-projektien suunnittelu ja budjetointi on huomattavasti helpompaa, kun tietoturvan nyky- ja tavoitetila on tiedossa. Lisäksi arviointien loppuraportit sisältävät yleensä aina suositeltavat kehitystoimenpiteet asetetun tavoitetilan toteutumiseksi. Näin ollen tietohallinnon käytössä on objektiivista tietoa, jolla perustella liiketoiminnan johdolle mihin panostaa ja miksi.

4. Halutaan varmistua toiminnan laadusta

Tietoturva on yksi hyvän tietoverkon kulmakivistä ja myös sen ajantasaisuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava. Tietoturva-arvioinnilla saadaan tutkimustietoihin perustuva, ulkopuolinen arvio sen hetken yleisestä tietoturvallisuuden tasosta ja toimintakyvystä sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia vastaan. Arvioinnin avulla voidaan luotettavasti myös varmistaa tietoverkon turvallisuus ja että palvelukokonaisuus toimii, kuten on mahdollisen ulkoistuskumppanin tai palveluntarjoajan kanssa sovittu.

5. Tietoverkkoa ja sen palveluita ollaan ulkoistamassa tai kotiuttamassa

Kun tietoverkkoa ollaan ulkoistamassa, tietoturva-arviointi auttaa selvittämään mitä ulkoistuksessa tulee huomioida. Arviointi tukee myös vaatimusmäärittelyiden luontia. Samalla tavalla arviointia voidaan hyödyntää, kun ulkoistusta ollaan purkamassa ja tietoverkot kotiutetaan.

6. Tietohallinnossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia

Asiantuntijan lähtiessä toisaalle hän vie mukanaan usein myös osan tietotaidosta. Arvioinnilla verkko saadaan takaisin organisaation hallintaan ja samalla varmistutaan sen tietoturvallisuudesta. Arvioinnin avulla myös uusi työntekijä saa helposti hyvän yleiskuvan yrityksen tietoverkosta, sen turvallisuustasosta ja toimintakunnosta.

7. Tietoverkot ovat dynaamisia

Muutoksia ja parannuksia tietoverkkoon tehdään jatkuvasti ja pienetkin muutokset voivat vaikuttaa koko tietoverkon toimintaan. Tietoverkkoon vaikuttavia muutoksia saatetaan myös tehdä välillä tietohallinnon niistä tietämättä. Säännöllisellä tietoturva-arvioinnilla varmistetaan, että pysytään ajan tasalla verkon todellisesta tilasta ja etteivät muutokset ole heikentäneet verkon tilaa.

8. Halutaan välttää sudenkuopat ja ehkäistä ongelmien muodostumista
puuttuva palanen, ongelma

Vaikka IT-tiimi olisi kuinka pätevä ja kokenut, ihmisluonteelle on luonnollista olla kiinnittämättä liikaa huomiota jokapäiväisiin asioihin – omille virheille tulee helposti sokeaksi ja kaavoihin kangistuu. Kaikki saattaa myös vaikuttaa olevan kunnossa, vaikka samalla pinnan alla voi jo olla viitteitä ongelmien muodostumisesta. Säännöllinen katsaus ulkopuolisen toimesta auttaa havainnoimaan ympäristöä yksityiskohtaisesti ja tuo uusia näkökulmia ongelmien ratkaisuun sekä toimintatapoihin.

9. Halutaan tietoturvasta kilpailuetu

Tietoturva on koko liiketoiminnan perusta ja näin sen toimivuus ja tehokkuus voivat olla jopa kilpailuetu organisaatiolle. Arviointi antaa näkemystä siitä, mitä tulisi tehdä, jotta organisaatio pärjää nykymaailmassa, jossa mm. globaalit uhat, kiristyshaittaohjelmat, vakoilu ja nollapäivähyökkäykset ovat yhä yleisempiä ja tehokkaampia. Parhaassa tapauksessa arvioinnin avulla voidaan saada tieto mahdollisesta käynnissä olevasta ja havaitsematta jääneestä kyberhyökkäyksestä.

10. Tarvitaan säännöllistä tilannetietoa

Kun arviointi on säännöllistä, saadaan ajankohtaista tilannetietoa ja pystytään seuraamaan luotettavasti, onko kehitystä tapahtunut suunniteltujen linjojen mukaisesti. Säännöllisestä raportista nähdään myös, miten nämä muutokset ovat todellisuudessa vaikuttaneet verkkoympäristöön.
Kuulostaako arviointi ajankohtaiselta? Tutustu tietoturva-arviointiimme