Beslut på Virias ordinarie bolagsstämma

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls i Seinäjoki den 30 maj 2017. Vid stämman var 15 743 aktier, eller cirka 29 % av alla aktier, representerade.

Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 2016 och beviljade redovisnings- och verksamhetsansvariga ansvarsfrihet.
Vinstutdelning
Man beslöt om en vinstutdelning på 160 euro per aktie för Viria Abp:s aktier. Vinstutdelningen för 2016 utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 1 juni 2017 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Vinstutdelningens betalningsdag är den 8 juni 2017.
Förvaltningsrådets medlemmar
Av de medlemmar i förvaltningsrådet som stod i tur att avgå omvaldes Pekka Haapanen, Asko Istolahti, Björn Pundars och Yngve Snickars för följande treårsperiod. Till nya medlemmar valdes Kai Dahl och Piia Uusi-Kakkuri för perioden 2017–20 samt Juha Koivisto och Matti Uusi-Kakkuri för perioden 2017–18.
Revisorer
Till ordinarie revisor valdes KPMG Ab, med CGR Esa Kailiala som huvudansvarig revisor.
Uppdelning av aktier
Bolagsstämman bemyndigade bolagets styrelse att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (en s.k. aktiesplit) genom en vederlagsfri aktieemission, där antalet aktier i bolaget ökas genom att utan betalning emittera nya aktier till aktieägarna i förhållande till ägandet så att för varje gammal aktie emitteras högst 199 nya aktier. Styrelsen beslutar om aktieemissionens villkor i övrigt. Bemyndigandet gäller fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2018.
Bemyndigande för donation
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer på totalt högst 50 000 euro för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.
 
Mer information
styrelseordförande Vesa Routamaa, tfn 050 552 9696
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140