Bokslutsmeddelande 2019: Resultatet för år 2019 som väntat, lönsamheten bättre i slutet av året

Januari-december 2019 i korthet

 • Viria-koncernens omsättning 103,1 milj. euro (2018: 104,9 milj.euro), förändring -1,7 %
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar 5,5 milj. euro (6,3 milj.euro), dvs. 5,3 % av omsättningen
 • Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar 3,3 miljoner euro (3,8 milj.euro), dvs. 3,2 % av omsättningen
 • Redovisningsperiodens justerade resultat 12,5 milj. euro (18,1 milj.euro)
 • Resultatet per aktie 2,04 (6,02 euro)
 • Aureolis Oy som producerar dataanalytiktjänster blev koncernens dotterbolag 2.1.2019 då Viria ökade sin ägarandel till 70 procent
 • Datasäkerhetsbolaget Spellpoint Oy övergick i Virias ägo 1.2.2019
 • Siffrorna i resultaträkningen och finansieringsanalysen är inte jämförbara på grund av förändringar i koncernstrukturen
 • Incitamentprogrammet för personalen blev åter väldigt populärt och cirka hälften av Virias medarbetare tecknade aktier i bolaget.
 • Viria uppdaterade sin strategi och fokuserar under den påbörjade strategiperioden särskilt på tillväxt både i affärsverksamheterna och genom gemensamma lösningar.
 • Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av de utdelningsbara medlen utbetalas som vinstutdelning 1,90 euro/aktie.

Ekonomiska mål på medellång sikt

Viria eftersträvar tillväxt under de närmaste åren och som drivkrafter ses speciellt samhällets starka digitaliseringsutveckling och det ökande behovet av cybersäkerhetstjänster. Viria fokuserar i strategin på en stigande omsättning, som även väntas medföra ett förbättrat justerat rörelseresultat utan avskrivningar på medellång sikt.

Utsikter för år 2020

Virias väntar en fortsatt stark efterfrågan på digital utveckling och säkerhetslösningar. För att främja sin tillväxt och konkurrenskraft kommer bolaget att år 2020 satsa mycket på affärsutveckling.
Viria väntar sig att omsättningen ökar under räkenskapsperioden 2020 och att det justerade rörelseresultatet utan avskrivningar är på samma nivå som år 2019.

Centrala nyckeltal

1-12/2019 1-12/2018
Omsättning, t€ 103 104 104 924
Omsättningsförändring, % -1,7 19,4
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 598 21 218
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1 5 492 6 309
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€ 1 723 18 736
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), % 1,7 17,9
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 3 315 3 827
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 3,2 3,6
Rörelsevinst (EBIT), t€ -5 201 13 060
Justerad rörelsevinst, t€1 -3 609 -1 849
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 10 859 32 072
Justerat räkenskapsperiodens resultat, t€1 12 459 18 102
Balansräkning, t€ 152 512 160 993
Soliditetsgrad, % 78,7 72,1
Resultatet per aktie (EPS), euro 2 2,04 6,02
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2 23 22
Personalantal i genomsnitt 693 516

 
1 Justerat rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinster/försäljningsförluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter till motsvarande rapporterade siffror.
2 De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Virias affärsverksamhet avancerade ungefär som väntat under år 2019. Omsättningen var 103,1 milj. euro (104,9). Den något mindre omsättningen jämfört med året innan var väntad och beror i huvudsak på att vårt svenska dotterbolag AB Sappa såldes hösten 2018.
Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i slutet av året, då några större kunders nedskärningar i inköp inom digital utveckling kunde ersättas med nya kundrelationer. Inom säkerhetsverksamheten var den organiska tillväxten på god nivå hela året och accelererade till och med under årets sista månader. Vi är även nöjda med lönsamhetsutvecklingen inom säkerhetsverksamheten under räkenskapsperioden.
Rörelsevinsten försvagades av goodwillavskrivningar till följd av företagsköp och nedskrivningar som gällde några fastigheter. Den försäljningsvinst som redovisades från försäljningen av DNA-aktier till Telenor ökade dock räkenskapsperiodens resultat till 10,9 miljoner euro.
Vi genomförde under året under ledning av styrelsen en omfattande strategiplanering, där Virias uppdrag och framtid vägdes utifrån olika scenarion. Virias huvuduppdrag är att bygga en bättre och tryggare morgondag med hjälp av information och smart teknik. Vårt mål är en kraftig tillväxt som byggs genom att utveckla utbudet och kunnandet ur kundernas perspektiv samt på samarbete mellan affärsverksamheterna då det gäller att sälja och skapa kundlösningar.
Viria kompletterade sin affärsverksamhet med företagsköp även under det gångna året. Dataanalytikföretaget Aureolis Oy som varit intressebolag sedan år 2017 blev i början av året dotterbolag då Viria ökade sin ägarandel till 70 procent. Viria köpte i februari hela aktiestocken i datasäkerhetsföretaget Spellpoint Group Ab. Spellpoint kompletterar Virias utbud av cybersäkerhetstjänster med tjänster för identitets- och åtkomstkontroll som är centrala för en organisations datasäkerhet och dataskydd.
Det råder fortsatt stark efterfrågan på både digitaliserings- och säkerhetstjänster och Virias bolag har stärkt sin ställning på marknaden genom nya kundrelationer med stora företag och betydande organisationer inom den offentliga sektorn. Digitaliseringen kommer in i allt fler branscher och medför inspirerande möjligheter för Viria. Det som mest begränsar tillväxten är brist på kompetenta medarbetare inom utvecklingen av digitala tjänster.
Informationsnätens allt viktigare roll förändrar även säkerhetsmiljön och Virias unika koncept som kombinerar datasäkerhet och säkerhetsteknik passar utmärkt för det här. Under året har man inom säkerhetsverksamheten satsat särskilt på att övervaka kundernas datasäkerhetssituation i realtid genom att bredda cybersäkerhetscentralens verksamhet. I tjänsteutvecklingen betonas säkerhetslösningar som fungerar som tjänster, såsom kamera- eller passageövervakning.
Säkerhetslösningar kan tas tillvara i affärsverksamhet genom att förädla den information som samlas. Viria Security och Aureolis har tagit fram smarta IoT-lösningar för uppföljning av fastigheters användningsgrad och trivselfaktorer.  Tansec lanserade i augusti på marknaden en molnbaserad fastighetsadministrationstjänst, som kan användas bland annat för överföring av larm, fjärrövervakning och förutseende underhåll.
Virias framgång bygger i första hand på kunniga och engagerade medarbetare. Incitamentprogrammet för personalen som inleddes för andra gången blev åter väldigt populärt, vilket berättar om en engagerad personal som har tilltro till Virias framtid. Ungefär hälften av Virias medarbetare deltog i personalemissionen och emissionen övertecknades redan för andra året i rad.

Omsättning och resultatutveckling i januari–december 2019

Virias omsättning var 103,1 (104,9) miljoner euro. Omsättningsminskningen berodde främst på försäljning av AB Sappas aktier hösten 2018 och uteblivna inköp av digitaliseringsutveckling hos några stora kunder inom informationsverksamheten.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 5,6 (21,2) miljoner euro, dvs. 5,4 % av omsättningen och det justerade rörelseresultatet för avskrivningar var 5,5 (6,3) miljoner euro, dvs. 5,3 % av omsättningen.
Rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar (EBITA) var 1,7 (18,7) miljoner euro, dvs. 1,7 % av omsättningen. Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar var 3,3 (3,8) miljoner euro, dvs. 3,2 % av omsättningen.
Rörelsevinsten (EBIT) var -5,2 (13,1) miljoner euro och den justerade rörelsevinsten -3,6 (-1,8) miljoner euro.
Personalkostnaderna i januari–december var 51,5 (36,7) miljoner euro, dvs. 50,0% av omsättningen. De ökade personalkostnaderna berodde på att Aureolis Oy blev dotterbolag och att Spellpoint Oy förvärvades.
Affärsverksamhetens övriga kostnader var på nästan samma nivå som året innan 14,4 (14,9) miljoner euro.
Koncernens avskrivningar enligt plan var 2,2 miljoner euro och goodwillavskrivningarna var 6,9 miljoner euro. Rörelsevinsten och räkenskapsperiodens resultat belastades av nedskrivningar av några fastigheters balansräkningsvärden till ett värde av totalt 1,7 miljoner euro.
Vinsten under räkenskapsperioden var 10,9 (32,1) miljoner euro och resultatet per aktie 2,04 (6,02) euro. Resultatet förbättrades av försäljningsvinsten på 18 miljoner euro från försäljningen av DNA:s aktier. Det exceptionellt höga resultatet år 2018 förklaras av försäljningsvinsten från DNA-aktierna och AB Sappa på 42 miljoner euro. Försäljningsvinsten från AB Sappa som redovisades i övriga rörelseintäkter förbättrar även jämförelseperiodens rörelseresultat utan avskrivningar (EBITDA) och rörelsevinsten (EBIT).

Ekonomisk ställning, finansiering och investeringar

Slutsumman i koncernens balansräkning i slutet av översiktsperioden var 152,5 (161,0) miljoner euro. Koncerngoodwill i balansräkningen var 46,3 (35,9) miljoner euro.
Soliditetsgraden i slutet av redovisningsperioden var 78,7 (72,1) %.
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansieringsposter och skatter var 7,8 (4,9) miljoner euro.
Investeringarnas totala belopp var 10,5 (28,0) miljoner euro. De största investeringarna gällde investeringar både år 2019 och 2018.
Vinstutdelning betalades totalt 9,7 (7,7) miljoner euro under perioden.

Aktie, aktieägare och aktiebaserat bonussystem

Aktieantalet i Viria Abp var i slutet av redovisningsperioden 5 467 389 aktier och i genomsnitt 5 400 358 aktier (i slutet av år 2018 och i genomsnitt 5 383 600). Moderbolaget hade i slutet av räkenskapsperioden 80 130 st. egna aktier och dotterbolagen 400 st. vilken totalt är 1,47 % av hela aktiestocken.
Som en del av incitamentprogrammet för medarbetarna emitterade bolaget 7.10.2019 83 789 nya aktier. I emissionen deltog 330 av Virias medarbetare. Teckningspriset var 14,80 euro. Teckningspriset baserades på medelkursen för handel med Viriaaktier på Privanet i december 2018–juni 2019, varav avdrogs 10 procent.
Bolaget hade i slutet av perioden 26 424 aktieägare (siffran innehåller inte aktier som inte registrerats i värdeandelssystemet, dessa aktier är 405 400 st.). Bolaget har inte förvaltningsregistrerade aktier.  En förteckning över de största ägarna finns på bolagets webbplats viria.fi.

Koncernens affärsområden och struktur

Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknik. Koncernen har två affärsområden, informationsverksamhet och säkerhetsverksamhet. Informationsverksamheten producerar tjänster inom informationsledning, dataanalytik och informationsförädling samt lösningar som främjar digitaliseringen, allt från tjänste- och gränssnittsdesign till programvaruutveckling. Virias säkerhetsverksamhet grundas på principen övergripande säkerhet, där cybersäkerhetstjänster och lösningar inom säkerhetsteknik och låsning förenas.
Koncernens moderbolag är Viria Abp. Dess dotterbolag är Viria Security Ab, Aureolis Oy, Bellurum-BI-tjänster Oy, Bitfactor Oy, Hibox System Ab, Tansec Oy, Spellpoint Group Oy och Viria Fastigheter Ab.

Ändringar i koncernstrukturen

Aureolis Oy som varit Viria-koncernens intressebolag sedan år 2017 blev koncernens dotterbolag 2.1.2019, då Viria utökade sitt ägande till 70 procent.
Viria köpte 1.2.2019 datasäkerhetsföretaget Spellpoint Group Ab:s hela aktiestock.

Personal, ledning och förvaltning

I koncernens tjänst var år 2019 i genomsnitt 693 (516) personer. Vid kalkylering av genomsnittsantalet har även deltidsanställningar beaktats. Personalökningen på 34 % jämfört med samma tidpunkt under året innan beror i huvudsak på att Aureolis och Spellpoint nu är en del av koncernen.
Kunniga och engagerade medarbetare är en nyckelfaktor för Virias framgång och därför satsar bolaget på en positiv företagskultur och värnar om personalnöjdheten samt ständig kompetensutveckling.
Viria fortsatte med det långsiktiga aktiebaserade incitamentprogrammet som inleddes år 2018 för personalen. Syftet är att göra Virias medarbetares och aktieägarnas intressen enhetligare genom att uppmuntra Virias medarbetare att investera i bolagets aktier och förbinda sig till arbetet för bolagets mål. Programmet blev väldigt populärt även nu, och aktieemissionen övertecknades. Totalt deltog i programmet 330 personer, som totalt köpte 83 789 aktier.
Koncernens ledningsgrupp har under räkenskapsperioden bestått av verkställande direktör Mika Vihervuori, Viria Security Ab:s verkställande direktör Marko Järvinen, Aureolis Oy:s verkställande direktör Katja Ahola, Bitfactor Oy:s verkställande direktör Antti Pelkonen, ekonomidirektör Pirjo Suhonen, kommunikationsdirektör Tiina Nieminen samt säljdirektör Kimmo Heikkilä fram till 31.7.2019 och Viria Security Ab:s vice verkställande direktör Pertti Pikkarainen fram till 31.8.2019.
Viria Abp:s styrelse bestod av Kai Dahl (ordförande), Jussi Hattula, Samu Konttinen, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Vesa Routamaa fram till 4.4.2019 och Katriina Valli från 4.4.2019.

Bolagsstämman

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls i Seinäjoki torsdag 9.5.2019. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 2018 och beviljade ansvarsfrihet för de räkenskaps- coh verksamhetsansvariga.
För Viria Abp:s aktier beslutades om en vinstutdelning på 1,83 euro per aktie. Avstämningsdagen för vinstutdelningen var 13.5.2019 och utbetalningsdagen var 21.5.2019.
De av förvaltningsrådets medlemmar som stod i tur att avgå och omvaldes för följande treårsperiod var Carita Ehnström, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola och Ossi Viljanen samt som nya medlemmar Ari Närvä, Janne Tuomikoski och Matti Kulmakorpi.
Till ordinarie revisor valdes KPMG Oy och till huvudansvarig revisor Esa Kallila, CGR.
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en emission av 820 000 aktier. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier samt egna aktier som är i bolagets ägo. Det maximala antalet är 15,2 % av bolagets alla aktier. Aktier kan användas som betalning vid företagsarrangemang, högst 600 000 aktier, eller som en del i incitamentsystemet för personalen, högst 220 000 aktier, eller i övriga arrangemang på det sätt och i den omfattning som styrelsen beslutar. Bemyndigande för aktieemission gäller de aktier som används vid företagsarrangemang.
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en donation på högst 100 000 euro till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhantering ingår i Virias normala affärsverksamhet. Nedan beskrivs vilka risker som identifierats i Virias riskhantering ochd om de förverkligas kunde de ha betydande inverkan på bolaget resultat eller ekonomiska ställning.
En allmän recession och förändringar omvärlden kan ha negativa effekter på bolagets affärsverksamhet genom långsammare beslutsfattande, uppskjutna eller återkallade beslut. Även förändringar i konkurrenssituationen kan påverka bolagets omsättning och lönsamhet.
En betydande del i Virias affärsverksamhet är projekt som genomförs för kunderna. Missmatching av resursfördelningen för dessa, misslyckanden i prissättningen eller genomförandet eller fördröjda projekt kan försvaga bolagets lönsamhet. Ofördelaktiga villkor i kund- eller leverantörsavtal eller meningsskiljaktigheter om innehållet i villkoren kan leda till skadeverkningar för bolagets resultat eller oväntade tilläggskostnader kan uppstå. Övriga risker förknippade med kunderna är förlust av en eller flera nyckelkunder, avsevärd minskning av köp eller kundernas ekonomiska problem.
Viria är ett tjänste- och expertbolag, vars affärsverksamhet bygger på kunniga medarbetare. Genomförandet av bolagets strategi och resultat kan försvagas avsevärt om bolaget inte kan rekrytera och hålla kvar kunniga experter samt ständigt utveckla deras kunnande för aktuella kundbehov.
Som aktör i säkerhetsbranschen omfattas Viria av höga krav på tjänsternas säkerhet och kontinuitet. Ett dataintrång eller en dataskyddskränkning eller om en annan säkerhetsrisk blir verklighet i bolagets eller kundens miljö kan det medföra betydande direkta och indirekta skadeverkningar.
Viria är uppbyggd av flera bolag och företagsköp är möjliga även i fortsättningen. Misslyckanden i integreringen av bolagen och byggandet av synergieffekter kan försvåra uppnåendet av Virias strategiska mål samt försämra engagemanget bland koncernbolagens ledning och medarbetarna. Eventuella företagsköp kan även påföljas av oförutsedda risker och dolda ansvar, som man inte kunnat förbereda sig på.

Marknadsöversikt

Företagens och samhällets kraftiga digitaliseringsutveckling är en central drivkraft för Virias tillväxt. Den påverkar direkt eller indirekt nästan alla Virias tjänsteområden, mest programvaruutvecklingen och nyttjandet av dataanalytik och ökar även avsevärt behovet av cybersäkerhetstjänster. Hela it-tjänstemarknaden har under de senaste åren vuxit snabbare än den ekonomiska tillväxten i övrigt och detta förutspås fortsätta.
Digitalisering är inte bara teknisk utveckling. Tjänster och system tas fram med affärsfokus och användarupplevelsen har en viktig roll och utöver den egentliga programvarulösningen förnyas ofta även själva processen och ibland hela affärsmodellen. Vid sidan av det tekniska kunnandet betonas i utvecklingsprojekten även kund- och affärskompetens samt betydelsen av tjänstedesign.
Nyttjande av data och informationsledning är centrala trender inom affärsutveckling. Datamängderna ökar exponentionellt och organisationer har stark vilja att utveckla sin verksamhet till informationsstyrd samt nyttja den artificiella intelligensens möljigheter. Informationsförädling, analytik och konsultering inom informationsledning är Virias kärnkompetensområden och genom att förena dem med koncernens övriga tjänsteområden skapas lösningar till exempel för behov av industriellt internet.
Förändringar i företagets it-miljö, såsom molntjänster, ett ökat antal system och integrationer mellan dem samt ekosystem mellan företag ökar behovet av cybersäkerhetstjänster och medför nya utmaningar. Digitaliseringen och industriellt internet ökar kraftigt företagets internettrafik, varvid cybersäkerheten breddas från skyddande av företagens interna nät och till exempel betydelsen av identitets- och åtkomstkontroll har ökat. Cybersäkerhet kopplas allt tätare även till skydd av den fysiska miljön, bland annat lösningar för kameraövervakning, passagekontroll och låsning.
Digitaliseringsutvecklingen avancerar olika snabbt i olika branscher. En föregångare i digitaliseringen av tjänster är bank- och finansbranschen, som är en av Virias största kundbranscher. Som intressanta, växande branscher ser Viria bland annat social- och hälsovården och handeln samt industrin, där digitaliseringen medför stora möjligheter för förbättring av processer och kundupplevelser.
Då världsekonomin och euroområdets tillväxt fortsättningsvis är långsam återspeglas det i Finlands ekonomiska tillväxt, som enligt prognoserna är långsammare år 2020. Efterfrågan på digital utveckling samt säkerhetslösningar väntas öka trots svagare konjunktur. Konjukturväxlingen påverkar närmast Virias tjänster för fysisk säkerhet, där efterfrågan på låsning har anknytning till volymen på nybyggen och ombyggen.
Ökad efterfrågan på it- och datasäkerhetstjänster har lett till hård konkurrens om experter och i viss mån har det här dämpat hela it-branschens tillväxt. Tillräckligt med yrkeskunniga anställda är en utmaning också för tillväxten inom affärsverksamheten fysisk säkerhet.

Strategi

Virias uppdrag är att bygga en bättre och tryggare morgondag med hjälp av information och smart teknik. Vi bidrar till våra kunders framgång på två sätt:

 • Vi hjälper våra kunder att nyttja information och digitalisering för att generera en bättre kundupplevelse och nå konkurrensfördelar.
 • Vi skapar sinnesro genom att skydda människor, information och egendom med lösningar som säkerställer en trygg och smidig vardag.

Vi bygger innovativa, hållbara digitala tjänster, som grundas på vår gedigna förståelse för våra kunder och deras behov som vi förvärvat genom tjänstedesign och nyttjande av data. Vi är föregångare inom utvecklingen av informationsstyrda organisationer.
Vi är unika i Finland såtillvida att vi kan erbjuda övergripande säkerhet, både digitalt och fysiskt skydd och effektiverar kundens säkerhetshantering. Vårt mål är okomplicerad säkerhet och att möjliggöra en trygg och smidig användning av information, system och passager.
Stark tillväxt är ett centralt mål i vår strategi. Den starka digitaliseringsutvecklingen i företag och i samhället samt att det inte finns tydliga gränser mellan den digitala och fysiska omvärlden betyder gynnsamma tillväxtförhållanden för Viria. Vårt mål är att växa snabbare än marknaden.
Källan för vår tillväxt är stark efterfrågan på tjänster och strategiskt fokus på växande tjänsteområden, såsom dataanalytik, digitalisering av affärsverksamhet och cybersäkerhet. Vår breda kundkrets ger möjlighet till stora synergieffekter vid försäljning av tjänster och affärsverksamheternas förmågor som kompletterar varandra är grunden för nya innovativa kundlösningar. Vår starka balansräkning ger utrymme för företagsköp som stöder strategin.
Vår framgång byggs av människor och deras kunnande. Våra kunder är väldigt nöjda med oss, vilket beror på kunniga och engagerade medarbetare och vi kan betjäna i hela Finland. Vi vill vara en arbetsplats där människorna mår bra, utvecklas professionellt och upplever sitt arbete meningsfullt varje dag.

Styrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst

Moderbolagets utdelningsbara medel är 74 697 281,57 euro och moderbolagets vinst för räkenskapsperioden är 15 774 615,06 euro.  Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av de utdelningsbara medlen utbetalas som vinstutdelning 1,90 euro/aktie.
Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens slut.

Händelser efter redovisningsperiodens slut

Viria Abp hade inga betydande händelser efter redovisningsperiodens slut.

Ekonomisk kalender

Viria publicerar en halvårsrapport och ett bokslutsmeddelande och dessutom en kortare affärsverksamhetsöversikt för årets första och tredje kvartal.

 • Affärsverksamhetsöversikten för januari–mars publiceras onsdag 29.4.2020.
 • Halvårsöversikten för januari–juni publiceras fredag 28.8.2020.
 • Affärsverksamhetsöversikten för juli–september publiceras torsdag 29.10.2020.

Årsberättelsen med bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 publiceras vecka 16/2020. Den ordinarie bolagsstämman är planerad till 7.5.2020. Virias förvaltningsråd publicerar en kallelse till bolagsstämmen senare.
 
28.2.2020
Viria Abp
Styrelse
Bokslutsmeddelande med tabelldel (pdf)
Ytterligare uppgifter
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140