Delårsrapport 1–3/2019: Virias första kvartal som väntat

  • Viria-koncernens omsättning i januari-mars var 24,8 miljoner euro
  • Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 0,7 miljoner euro
  • Översiktsperiodens resultat var -0,7 miljoner euro
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av företagsarrangemang under förra året och detta år
  • Affärsverksamheternas utsikter för resten av året är rätt stabila
Centrala nyckeltal 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
     
Omsättning, t€ 24 825 24 640 104 924
Förändring i omsättning, % 0,7 31,7 19,4
Driftsbidrag 1 269 1 050 21 218
Justerat driftsbidrag, t€1 1 324 1 247 6 309
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 739 448 18 736
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 3,0 1,8 17,8
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 794 645 3 827
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 3,2 2,6 3,6
Rörelsevinst, t€ -950 -770 13 060
Justerad rörelsevinst, t€1 -895 -573 -1 849
Räkenskapsperiodens resultat, t€ -654 7 768 32 072
Justerat resultat för räkenskapsperioden, t€1 -610 8 975 18 102
     
     
Balansräkning, t€ 152 659 158 037 160 993
Soliditet, % 76,1 64,1 72,1
Resultat/aktie, euro 2 -0,12 1,46 6,02
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2 22 20 22
Personalantal i genomsnitt 682 433 516

1 Justerat driftsbidrag, justerad rörelsevinst före goodwillavskriningar, justerad rörelsevinst och justerat resultat för räkenskapsperioden har kalkylerats genom att dra av vinsten/förlusten från försäljning av fastigheter, försäkingsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter till motsvarande rapporterad siffra.
De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet.
Ytterligare nyckeltal i tabeller och i grafiskt format här.

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Vår affärsverksamhet har under årets början utvecklats som väntat och vår omsättning i januari–mars var 24,8 miljoner euro. Den operativa lönsamheten kan anses vara tillfredsställande och för att förbättra den satsar vi på att utveckla våra system och processer. Koncernens rörelsevinst belastades av goodwillavskrivningar till följd av företagsköp.
Orderstocken är god och koncernbolagen har i början av året tecknat viktiga fortsättningsavtal med stora kunder, som till exempel LokalTapiola, KL-kuntahankinnat, OP-gruppen och Västmetron. Vår kundkrets har också blivit bredare och mångsidigare vilket är ett bevis på att våra tjänster är konkurrenskraftiga.
Siffrorna på koncernnivå är inte heller under denna översiktsperiod jämförbara med förra årets siffror, eftersom de många företagsköpen förändrade koncernstrukturen betydligt under förra året och under detta år. Dessutom ökade resultat för det första kvartalet året innan till följd av försäljningsvinst från DNA:s aktier.
Alldeles i början av detta år ökade vi vår ägarandel i Aureolis Oy till 70 procent och bolaget tas i fortsättningen upp som dotterbolag i koncernens bokslut. Aureolis producerar tjänster inom dataanalytik och business intelligence och har varit Virias intressebolag sedan år 2017.
Viria köpte i februari Spellpoint Group Ab:s hela aktiestock. Spellpoint kompletterar Virias cybersäkerhetstjänster med tjänster för identitets- och åtkomstkontroll som är en central del av organisationers datasäkerhet och dataskydd.
Vår säkerhetsverksamhet satsade stort i början av året på realtidsövervakning av kundernas datasäkerhetssituation. Virias cybersäkerhetscentrals (CSOC) observations- och betjäningsförmåga utökades och den tillhandahåller supporttjänst dygnet runt särskilt vid bekämpning av svårupptäckta hot.
Virias bolag tar fram egna tjänster och dessutom tar bolagen tillsammans fram gemensamma kundlösningar som nyttjar säkerhetsteknologi, artificiell intelligens, analytik och programvaruutveckling. Ett exempel är ett projekt vid Helsingfors stad, där energi sparas genom att klassrummens användningsgrad analyseras med sensorer och mönsterigenkänning. Lösningen utförs som ett samarbete mellan Aureolis och Viria Security.
Bitfactor fick också i år ett hedersomnämnande i tävlingen Grand One för digitala medier. I år gällde erkännandet Fortums tjänst SmartLiving i serien för den innovativaste digitala tjänsten.

Utsikter för resten av året

Viria uppskattar att omsättningen innevarande år kommer att uppgå till nästan samma nivå som år 2018 trots försäljningen av AB Sappa. Bolagen i koncernen väntas fortsätta växa, men den svagare konjunkturen förutses leda till en mindre tillväxt än under tidigare år. Den operativa lönsamheten kommer att förbättras med flera åtgärder, men till följd av satsningarna under detta år väntas det justerade driftsbidraget bli kvar på samma nivå som året innan.
Viria har inlett omfattande strategiplanering i syfte att förtydliga Virias kärnuppgifter och konkurrensfördelar och således stärka Virias position på utvalda marknader.
 
Ytterligare uppgifter            verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologi. Viria bygger en trygg digitalisering. I vår verksamhet kombineras informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt ett kundnära och nyskapande verksamhetssätt.
Viria-koncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Security Ab, Aureolis Ab, Bitfactor Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Ab och Spellpoint Ab. Bolagen uppvisar god tillväxt och har en stabil marknadsställning.  Virias omsättning år 2018 var 105 miljoner euro. Koncernen har i dag cirka 680 anställda. www.viria.fi