Viria Abp:s affärsverksamhetsöversikt 1.1– 31.3.2020  

Virias omsättning ökade i början av året, svagare utsikter för resten av året på grund av coronaepidemin

Januari–mars 2020 i korthet

  • Viria-koncernens omsättning var 26,2 milj. euro (2019: 24,8 milj.euro), förändring 5,6 %
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar 1,1 milj. euro (1,3 milj.euro), dvs. 4,1 % av omsättningen
  • Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 0,6 miljoner euro (0,8 milj.euro), dvs. 2,1 % av omsättningen
  • Redovisningsperiodens justerade resultat -2,5 milj. euro (-0,6 milj.euro)
  • Resultatet per aktie -0,50 (-0,12 euro)

Utsikter för år 2020

Viria ändrar utvecklingsutsikterna för år 2020 som publicerades i bokslutsmeddelandet.
Fastän coronaviruspandemin ännu inte haft stora konsekvenser för Virias affärsverksamhet, bedömer Viria att begränsningarna och nedgången i ekonomin till följd av pandemin kommer att leda till en mindre omsättning och ett mindre justerat rörelseresultat före avskrivningar än året innan. Bolaget kommer att precisera utsikterna då förutsättningarna för att bedöma marknadsutvecklingen normaliseras.
Den tidigare anvisningen som gavs den 28 februari 2020 för år 2020:
Viria väntar en fortsatt stark efterfrågan på digital utveckling och säkerhetslösningar. För att främja tillväxten och konkurrenskraften kommer bolaget att år 2020 satsa mycket på affärsutveckling. Virias omsättning väntas öka under räkenskapsperioden 2020 och det justerade rörelseresultatet utan avskrivningar väntas ligga på samma nivå som år 2019.

Centrala nyckeltal

(siffrorna har inte granskats av revisor)

1-3/2020 1-3/2019 2019
Omsättning, t€ 26 248 24 845 103 104
Omsättningsändring, % 5,6 0,8 -1,7
Rörelseresultat före avskrivningar, t€ 772 1 269 5 598
Justerat rörelseresultat före avskrivningar, t€1 1 066 1 324 5 492
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 256 739 1 723
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 1,0 3,0 1,7
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 550 794 3 315
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 2,1 3,2 3,2
Rörelsevinst, t€ -1 516 -950 -5 201
Justerad rörelsevinst, t€1 -1 221 -895 -3 609
Räkenskapsperiodens resultat, t€ -2 711 -654 10 859
Justerat räkenskapsperiodens resultat, t€1 -2 476 -610 12 459
Balansräkning, t€ 148 020 152 659 152 512
Soliditetsgrad, % 81,6 76,1 78,7
Resultat/aktie, euro 2 -0,5 -0,12 2,04
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2 23 22 23
Personalantal i genomsnitt 707 682 693

1 Justerat rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinster/försäljningsförluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter till motsvarande rapporterade siffror.
2 De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet.

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Virias omsättning ökade under årets första kvartal med över fem procent till 26,2 miljoner euro. Särskilt säkerhetsverksamheten har fortsättningsvis haft en god organisk tillväxt i början av året. Det justerade rörelseresultatet utan avskrivningar var 0,3 M€ mindre än motsvarande tid året innan, huvudsakligen till följd av satsningar på affärsutveckling. Översiktsperiodens resultat försvagas dessutom av en orealiserad värdenedgång i investeringsportföljen.
I mars ökade Viria sitt ägande i Aureolis Oy. Viria äger nu bolagets hela aktiestock. Affären genomfördes som ett byte av aktier. Aureolis som producerar tjänster inom analys- och informationsledning har varit en del av Viria-koncernen sedan år 2017, först som intressebolag och från början av år 2019 som dotterbolag.
Coronapandemin har hittills haft enbart måttliga konsekvenser för Virias affärsverksamhet och syns inte i resultatet årets första kvartal. En del kundprojekt har senarelagts eller annullerats på grund av coronasituationen, och av förståeliga orsaker har till exempel installationsbesök vid sjukhus och servicehem begränsats till endast de nödvändiga. Däremot har ökningen i distansarbete i kundföretagen ökat behovet av säkra fjärruppkopplingar med tillräcklig kapacitet.<0} {0>Tietoturvan merkitys on kasvanut, sillä aina on niitä, jotka pyrkivät hyödyntämään poikkeustilannetta myös epärehellisiin tarkoituksiin.<}0{>Datasäkerhet är allt viktigare och det finns alltid de som försöker utnyttja den exceptionella situationen för ohederliga syften.
Coronasituationen har utvecklats snabbt och lett till att nya lösningar har skapats för att hjälpa Virias kunder. Viria Security produktifierade supersnabbt för partnern 9Solutions ett system för kallelse av vårdare, som kan sättas upp av sjukhuspersonal till exempel i temporära vårdlokaler. Bitfactor har startat koncepten Murros och Horisontti för att hjäpa de företag som lidit i coronasituationen att hitta nya affärsmöjligheter.
Under pandemins första veckor fokuserade Viria särskilt på att trygga personalens och kundernas hälsa och säkerhet. Största delen av Virias anställda övergick till distansarbete i mitten av mars, och distansarbetet hemma har sett till omständigheterna löpt utmärkt. Vad gäller de uppgifter som utförs i kundernas eller bolagets lokaler, strävar vi efter att skydda personalen med skyddsutrustning och effektiva hygienåtgärder.
Det är svårt att förutse hur svår och lång den kommande recessionenen blir. Vi ser dock med tillförsikt på Virias framtid. Bolagets starka kapitalstruktur är en stark grund som bär oss över svåra tider och de säkerhets- och it-tjänster som vi producerar behövs oavsett konjunkturläge. Digitaliseringsutvecklingen har accelererat med aldrig tidigare skådad fart och nu om någonsin behövs Viria för sitt uppdrag att bygga trygg digitalisering.
Ytterligare uppgifter
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologi. Viria bygger trygg digitalisering. Vi förenar informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt ett kundnära och nyskapande arbetssätt.
Viria-koncernen utgörs av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Ab, Bitfactor Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Ab och Spellpoint Ab. Bolagen uppvisar en god tillväxt och har en stabil marknadsställning. Virias omsättning år 2019 var 103 miljoner euro. Koncernen har i dag cirka 700 anställda. www.viria.fi