Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/.
Årsberättelsen består av tre delar:
– Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Bokslutet och revisionsberättelsen
Årsberättelsen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.