Viria Abp:s affärsöversikt 1.1–31.3.2021

Vår strategi blir allt tydligare – vi sålde Hibox som producerar tv-tjänster

Januari-mars 2021 i korthet

  • Viria-koncernens omsättning var 25,1 milj. euro (2020: 26,2 milj. euro), förändring -4 %
  • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 0,4 milj. euro (1,1 milj. euro) dvs. 2 % av omsättningen
  • Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar var -0,1 milj. euro (0,6 milj. euro)
  • Översiktsperiodens justerade resultat var -1,7 milj. euro (-2,5 milj. euro)
  • Resultatet per aktie var 0,70 euro (-0,50 euro)
  • Viria sålde Hibox Systems som producerar tv-tjänster till Accedo AB
  • Samu Konttinen började som verkställande direktör för Viria Abp 1.1.2021
  • Mikko Mäkelä började som strategidirektör för Viria Abp och som medlem i ledningsgruppen 8.2.2021

Utsikter för år 2021 (oförändrade)

Coronapandemin orsakar fortsättningsvis osäkerhet på marknaden, vilket gör det svårare att ställa prognoser. Viria ämnar under år 2021 genomföra åtgärder som anknyter till uppnående av bolagets långsiktiga mål, och utvecklingskostnader på grund av detta kommer temporärt att försvaga bolagets operativa lönsamhet. Dessutom väntas kostnadsnivån som sjönk under 2020 på grund av pandemin återställas till den normala nivån år 2021.
Viria bedömer att omsättningen av fortlöpande tjänster samt säkerhet och digital utveckling bibehålls på samma nivå som året innan eller ökar måttligt under år 2021. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar väntas bli lägre än år 2020.

Centrala nyckeltal

(siffrorna är inte granskade av revisor)

1 000 euro 1-3 2021 1-3 2020 Förändring % 1-12 2020
Omsättning, t€ 25 119 26 248 -4 % 106 823
   – Säkerhet 16 419 15 995 3 % 69 122
   – Digital utveckling 8 696 10 204 -15 % 37 859
   – Övrigt (inkl. elimineringar) 4 49 -91,8 % -158
Omsättning, fortlöpande funktioner1, t€ 24 236 24 622 -2 % 101 026
   – Digital utveckling1 7 805 8 569 -9 % 32 028
   – Övrigt (inkl. elimineringar)1 12 58 -79,3 % -124
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6 058 772 685 % 5 434
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€2 401 1 066 -62 % 6 160
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 2 4 6
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€ 5 565 256 2078 % 3 386
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€2 -91 550 4 113
Rörelsevinst (EBIT), t€ 3 797 -1 516 -3 838
Justerad rörelsevinst, t€2 -1 859 -1 221 -3 111
Översiktsperiodens resultat, t€ 3 966 -2 711 -4 172
Justerat översiktsperiodens resultat, t€2 -1 720 -2 476 -3 590
Soliditet, % 83,4 81,6   81,3
Resultat per aktie (EPS), euro 3 0,7 -0,5 -0,75
Personalantal i genomsnitt 710 707 0 % 714

1 Omsättningen av fortlöpande funktioner inkluderar inte Hibox Systems omsättning i januari–februari 890 k€.
2 Justerat rörelseresultat före avskrivningar, justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinsten/-förlusten från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar och affärsverksamhet, och försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter från motsvarande rapporterad siffra.
3 De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala antalet aktier

Verkställande direktör Samu Konttinen:

Virias omsättning under årets första kvartal var 25,1 (26,2) miljoner euro. Den största orsaken till omsättningsminskningen var att vi i februari sålde vårt dotterbolag Hibox Systems till Accedo i Sverige. Omsättningen i fortlöpande tjänster var 24,2 (24,6) miljoner euro och det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var i fortlöpande tjänster 0,5 (0,7) miljoner euro.
Vår strategi är att för företag och sammanslutningar producera övergripande tjänster inom digital utveckling och säkerhet och vi eftersträvar allt bättre lönsamhet och tillväxt både organiskt och genom företagsköp. Hibox Systems var inte kärnaffärsverksamhet för oss, och försäljningen till Accedo gör vår strategi tydligare. Jag är nöjd att vi hittade en industriell köpare av den rätta typen för Hibox. Vid försäljningen bokförde vi en försäljningsvinst på cirka 5,9 miljoner euro.
Sett till omsättningen började året svagare än väntat inom verksamheten digital utveckling. Fortfarande är läget osäkert på grund av corona, men vi ser en positiv utveckling både inom kundprojekten och rekryteringen och vi tror att resten av året blir bättre. Vår kundnöjdhet ligger fortsättningsvis på en hög nivå och våra gedigna kunskaper inom dataanalys och våra mångsidiga tekniska kunskaper är en stark grund att bygga tillväxten på.
Året började som förväntat inom säkerhetsverksamheten. Inom cybersäkerheten växte till exempel våra CSOC-tjänster kraftigt; i dag är de bara en liten del av helheten, men en viktig faktor för vår tillväxt. Gällande företagsnätstjänster är marknaden på väg till programvarubaserade lösningar och vi utvecklar vårt eget utbud enligt efterfrågan på marknaden. Gällande de här ändringarna pågår utvecklingsarbete som bäst, och vi kommer även att effektivera vår tjänsteproduktion.
Vår försäljning av kameraövervakning och låsningslösningar gick bra i början av året och vi är mycket konkurrenskraftiga när det gäller att leverera totallösningar för säkerhet.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är glädjande att vi uppnått fina resultat i mätningen av arbetstillfredställelse i alla våra bolag. Vi har på gång flera projekt som anknyter till utvecklingen av bolaget och vi verkar i intressanta branscher, där bolaget har goda möjligheter att nå framgångar.
 
Mera information
kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 411 3480, tiina.nieminen@viria.fi
 
Viria levererar lösningar innefattande digitala tjänster och säkerhetsteknik. Vi bidrar till våra kunders tillväxt och goda resultat genom digitaliseringen samt tillhandahåller trygghet för människor och information samt tryggar kontinuiteten i affärsverksamhet. Viria-koncernen består av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy och Viria Fastigheter Ab. Virias omsättning år 2020 var 107 miljoner euro och personalantalet var 714. www.viria.fi