Delårsrapport 1–3/2018: Viria växer lönsamt

  • Viriakoncernens omsättning uppgick under perioden januari–mars till 24,6 miljoner euro.
  • Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 0,5 miljoner euro.
  • Resultatet för redovisningsperioden var 7,8 miljoner euro.
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av flera företagsarrangemang i fjol och i år.
  • Utsikterna för resten av året är positiva.

 

Centrala nyckeltal 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017
Omsättning, t€ 24 640 18 711 87 910
Omsättning, förändring, % 31,7 -44,3 -19,3
Driftsbidrag, t€ 1 050 1 137 6 800
Driftsbidrag, % 4,3 6,1 7,7
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 448 573 4 329
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 1,8 3,1 4,9
Rörelsevinst, t€ -770 -52 997
Rörelsevinst, % -3,1 -0,3 1,1
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 7 768 112 2 789
Balansräkning, t€ 158 037 118 452 124 645
Soliditet, % 64,1 65,9 61,6
Resultat/aktie, euro* 1,46 0,02 0,61
Moderbolagets egna kapital/aktie, euro* 20 24 22
Personalantal i genomsnitt 433 429 384

*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.
Fler nyckeltal finns som tabeller och grafer på vår webbplats.
 

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Virias 2018 har börjat på ett sätt som påminner om fjolårets utveckling, dvs. med kraftig tillväxt. Viria expanderade i mars till programvarubranschen genom att förvärva samtliga aktier i det digitala tjänsteföretaget Bitfactor. Köpet stärker även Virias affärsområde för informationsförädling, eftersom Bitfactor utöver programvaruutveckling och digitala tjänster även producerar analytiktjänster. Bitfactors omsättning uppgick i fjol till 14 miljoner euro. I siffrorna för det första kvartalet är Bitfactors siffror för mars med.
Resultatet för början av året kan man som helhet vara nöjd med. Omsättningen och driftsbidraget för alla affärsområden har utvecklats positivt jämfört med i fjol. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta, eftersom efterfrågan på koncernbolagens tjänster är på en god nivå. Koncernens rörelsevinst belastas av goodwillavskrivningar som har orsakats av företagsköp. När man jämför lönsamheten med motsvarande tidpunkt i fjol är det skäl att beakta försäljningen av aktiestocken i Fenix Solutions Oy i januari 2017, vilket gav upphov till en försäljningsvinst på 188 000 euro.
Nettoresultatet för redovisningsperioden stärks av finansiella intäkter, främst av en försäljningsvinst på 12,3 miljoner euro för aktier i DNA.
Virias tema ”En säkerhet” har tagits väl emot inom kundkretsen. Företagen och den offentliga sektorn är medvetna om att information och tillgångar måste skyddas genom såväl informationssäkerhet som säkerhetsteknik. Vi på Viria producerar lösningar där olika sätt att skydda sig utgör en helhet och kan hanteras gemensamt. I det här utvecklingsarbetet har även Bitfactor en viktig roll, eftersom företaget bidrar med sin kompetens inom programvaruutveckling och tjänstedesign.
Det förekommer redan mycket samarbete mellan koncernbolagen och i början av juni går våra dotterbolag Viria Securi Ab och Viria LAN&WAN Ab samman och bildar Viria Security Ab.
LokalTapiola och Finlands Industriinvestering Ab (Tesi) gjorde betydande investeringar i Viria i januari, då Virias helägda dotterbolag Vemetra Holding Oy sålde totalt 575 000 aktier i Viria Abp till dem. LokalTapiola är nu den största ägaren i Viria med sina 300 000 aktier och Tesi den näst största med 275 000 aktier. Vemetra Holding har dessutom sålt aktier i Viria Abp till personer i bolagets inre krets och aktier i bolaget användes som ersättning även vid köpet av Bitfactor. I alla affärer har priset per aktie varit 20 euro.
Genom försäljningen av aktier fick Viria två nya starka ägare som vill utveckla bolaget i enlighet med dess strategi. Med medlen från aktieförsäljningen är det även möjligt att öka affärsverksamheten genom företagsköp i Finland eller utlandet.

Utsikter för resten av året

De marknader där Viria verkar växer och konjunkturuppgången stöder den positiva utvecklingen. Tack vare fjolårets och årets företagsköp samt organisk tillväxt förväntas koncernens omsättning växa avsevärt jämfört med i fjol och dess lönsamhet förväntas förbättras.
Mer information   verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, digitala tjänster, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Bitfactor Oy, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad.  Virias omsättning år 2017 var 88 miljoner euro och personalstyrkan består av cirka 530 medarbetare. www.viria.fi