Konsultointi
- asiantuntijat käytössäsi

Konsulttimme auttavat asiakkaitamme päivittäin ratkomaan erinäisiä verkkojen ja tietoturvan haasteita. Konsultointimme auttaa osaamisellaan aina arkkitehtuureista offensiivisiin tietoturvapalveluihin asti.

Varmuutta tekemiseen ja onnistuneempia kehitysprojekteja

Parhaat tulokset syntyvät sparrauskumppanin avulla. Sparraajalta saat objektiivisen näkökulman tilanteeseesi, faktatietoon perustuvia näkemyksiä, potentiaalisesti uusia oivalluksia ja ratkaisuja sekä ajantasaisen tiedon trendeistä ja parhaista käytänteistä. Tämä tuo varmuutta tekemiseen ja tehokkuutta sekä säästöjä parempien prosessien ja resurssien kohdennuksen myötä. Haluat sitten objektiivisen näkökulman tietoturvanne tilaan tai varmistaa kehitysprojektin onnistumisen meiltä saat tueksesi alan asiantuntijat tiimeineen.

Nyt tarjolla nopea Azuren tietoturvan tilannekartoitus

Varaa pilviasiantuntijamme Pasi Hassani käymään läpi kanssasi Azure-pilviympäristönne tietoturvan tilanne. Maksimissaan kahden tunnin kartoituksesta saat arvokasta tietoa nykytilastanne ja tietoturvan parhaista käytänteistä. Hinta 600€ alv0%.

Kartoituksessa käydään lävitse tietoturvan näkökulmasta oleellisimmat perusasiat Azure-pilviympäristöstä. Läpikäynti tapahtuu asiakasympäristöön kirjautuneena. Läpikäytäviin asioihin sisältyy mm:

  • ✓ Ympäristön riskien kannalta oleellisimmat asiat
   ✓ Azuren hallintapaneelin & resurssien suojaus
   ✓ Pääsynhallinta & identiteetit

Palvelualueet

Arvioinnit ja auditoinnit

Selvittävät tietoturvan nykytilan suhteessa tavoitetilaan sekä kehittävät tietoturvaa ja auttavat kohdistamaan kehitystoimenpiteitä.

LUE LISÄÄ

Mahdollisia arvioinnin osa-alueita:

 • Tekninen tietoturva
 • Hallinnollinen tietoturva
 • Fyysinen turvallisuus
 • Tietosuoja
 • Pilven tietoturva

SULJE

Tietoturva-arviointi Tietosuoja-arviointi NIS2-arviointi

Suunnittelu-
palvelut

Hyvä suunnittelu luo pohjan onnistuneille käyttöönotto- ja kehitysprojekteille sekä auttaa hallitsemaan kustannuksia ja riskejä.

LUE LISÄÄ

Esimerkkitoteutuksia:

 • Ylätason arkkitehtuurisuunnittelu
 • Palveluiden ja tiedon luokittelu
 • Tuotantoverkkojen (OT/ICS) suojauksen toteuttaminen ​
 • Lokienhallinnan ja tietoturvavalvonnan suunnittelu​
 • Käyttöoikeuksien ja pääsynhallinnan suunnittelu

SULJE

Arkkitehtuurit Luokittelupalvelut

Valmentavat
palvelut

Pienennä tietoturvariskejä nostamalla kyberuhkatietoisuutta ja parantamalla koko henkilökunnan tietoturvan perustaitoja.

LUE LISÄÄ

Esimerkkitoteutuksia:

 • Tietoiskut
 • Kyberharjoittelu
 • Tietoturvakoulutukset

SULJE

Tietojenkalastelu

Johdon kyberkonsultointi

Auttaa tunnistamaan tietoturvan riskit ja luo pohjan ennakoivalle ja kehittyvälle tietoturvan hallinnalle.

LUE LISÄÄ

Esimerkkitoteutuksia:

 • Tietoturvan riskianalyysi
 • Tietoturvan mittarointi

SULJE

Offensiivinen tietoturva

Testaamalla puolustustanne hyökkääjän näkökulmasta saatte tärkeää tietoa puolustuksenne tilasta ja kehittämistarpeista. Offensiiviset palvelut ovat osa proaktiivisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan valmius- ja havainnointikykyä sekä jopa ennaltaehkäistään tietomurtoja tapahtumasta. Palvelut simuloivat reaalimaailman nykyaikaisia kyberuhkia sekä -hyökkäyksiä hyödyntämällä samoja tekniikoita sekä työkaluja kuin uhkatekijät.