Bokslutsmeddelande: Virias omsättning växte en femtedel år 2018

  • Viria-koncernens omsättning under räkenskapsperioden 2018 var 104,9 miljoner euro
  • Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 18,7 miljoner euro
  • Räkenskapsperiodens resultat var 32,1 miljoner euro
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av företagsarrangemang under förra året
Centrala nyckeltal 1-12/2018 1-12/2017
 
Omsättning, t€ 104 924 87 910
Förändring i omsättning, % 19,4 -19,3
Driftsbidrag 21 218 6 800
Justerat driftsbidrag, t€1 6 309 5 275
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 18 736 4 329
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 17,8 4,9
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 3 827 3 254
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 3,6 3,7
Rörelsevinst, t€ 13 060 997
Justerad rörelsevinst, t€1 -1 849 -78
Räkenskapsperiodens resultat 32 072 2 789
Justerat räkenskapsperiodens resultat1 18 102 1 714
 
Balansräkning, t€ 160 993 124 645
Soliditet, % 72,1 61,6
Resultat/aktie, euro2 6,02 0,52
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro2 22 18
Personalantal i genomsnitt 516 384

 
1Justerat driftsbidrag, rörelseresultat utan goodwillavskrivningar, rörelsevinst och resultat är beräknade genom att minska försäljningsvinster/-förluster från försäljningen av fastigheter, anläggningstillgångsaktier och affärsverksamheter, försäkringsersättningar och övriga korrigeringsposter från redovisat rörelseresultat.
2De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet.
Virias styrelse föreslår för bolagsstämman som ordnas under våren att utdelning betalas till aktieägarna 1,83 euro/aktie, dvs. totalt cirka 9,7 miljoner euro.

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

År 2018 fortsatte Viria sin strategienliga utveckling till en föregångare inom övergripande säkerhet och digitalisering. Omformningen av koncernen under de senaste två åren har varit omfattande, och vi kan nöjt konstatera att detta burit frukt. De gjorda valen har lett till goda resultat.
Koncernens omsättning växte under räkenskapsperioden med nästan en femtedel, till 104,9 miljoner euro. En del av tillväxten kommer från företagsköp, men Virias kärnverksamheter har vuxit också organiskt. Av dotterbolagens omsättning sjönk endast Viria Fastigheter Ab:s omsättning, de övriga uppvisar en tillväxt på 7 – 50 procent jämfört med året innan.
Affärsverksamheternas lönsamhet har också utvecklats i gynnsam riktning; kärnverksamheternas alla bolag har förbättrat driftsbidraget. På koncernnivå är den kraftigaste resultatpåverkaren försäljningsvinsten från försäljningen av AB Sappa och DNA:s aktier. Försäljningsvinsten från Sappa som tas upp i övriga rörelseintäkter förbättrar också driftsbidraget och rörelsevinsten.
Stark tillväxt är en central del av Virias strategi och under året genomförde Viria flera företagsaffärer för att utvidga och komplettera verksamheten. Det mest betydande företagsköpet var digitala tjänstebolaget Bitfactor, och i och med det utvidgade Viria sin verksamhet till programvarubranschen. Efter företagsaffären uppstod två ungefär lika stora affärsområden inom Viria: Bitfactor, Aureolis och Hibox Systems bildar informationsverksamheten och Viria Security och Tansec säkerhetsverksamheten.
Viria stärkte sin säkerhetsverksamhet i slutet på sommaren genom att köpa Ymon Oy samt Proteco-Turvatekniikkas affärsverksamhet. Båda affärsverksamheterna är integrerade i Viria Security Ab, Ymon Ab:s juridiska fusion genomfördes den 31 december 2018.
Eftersom tv-verksamheten inte längre är kärnverksamhet i Virias strategi, såldes bolaget AB Sappas hela aktiestock till en investerargrupp i Sverige i oktober. Sappa, vars resultat varit bra, har genererat totalt cirka 15 miljoner euro som försäljningsvinst och vinstutdelning till Viria-koncernen under sammanlagt tre och ett halvt år.
Synergieffekter främjades med interna arrangemang. I början av juni fusionerades Viria Securi och Viria LAN&WAN till ett enda bolag, Viria Security Ab. I och med fusionen blev Viria Security Finlands största leverantör av tjänster inom övergripande säkerhet.
Viria Abp har under räkenskapsperioden sålt aktier i DNA i flera omgångar, till ett försäljningsvärde av totalt cirka 22 miljoner euro. Från affärerna inkomstförde Viria försäljningsvinst 26,3 miljoner euro.
För Virias personal startades på hösten för första gången ett aktiebaserat incentivprogram, vars popularitet vittnar om personalens starka engagemang och tro på Virias strategi.
Viria värdesätter kvalitativ utbildning och under åren 2017 och 2018 donerades med stöd av bolagsstämmornas fullmakt totalt 100 000 euro till yrkeshögskolorna i Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jyväskylä samt Yrkeshögskolan Novia.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Viria Abp:s ägarandel i Aureolis Oy ökade till 70 procent den 2 januari 2019 och bolaget tas i fortsättningen upp som dotterbolag i koncernens bokslut.
Viria har i början av februari köpt Spellpoint Group Ab:s hela aktiestock. Spellpoint kompletterar Virias cybersäkerhetstjänster med tjänster för identitets- och åtkomstkontroll.

Utsikter för år 2019

Virias affärsverksamheter har en stabil marknadsställning och orderstocken är god i alla affärsverksamheter. Den starka digitaliseringsutvecklingen kommer att fortsätta, men enligt prognoser blir den ekonomiska tillväxten svagare vilket torde påverka företagens investeringar senare under innevarande år. Därför väntas Virias koncernbolag fortsätta växa, dock inte lika kraftigt som under tidigare år.
Virias mål är organisk och icke-organisk tillväxt, och investeringar i företagsköp som är strategienliga eller kompletterar utbudet kommer möjligen att genomföras också i fortsättningen. Ett viktigt mål för detta år att genom affärsverksamheternas gemensamma lösningar förbättra det värde som Viria genererar kunderna.
Ytterligare uppgifter            verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologi. Viria bygger en trygg digitalisering. I vår verksamhet kombineras informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt ett kundnära och nyskapande verksamhetssätt.
Viria-koncernen består av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Ab, Bitfactor Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Ab och Spellpoint Ab. Bolagen uppvisar god tillväxt och har en stabil marknadsställning.  Virias omsättning år 2018 var 105 miljoner euro. Koncernen har i dag cirka 685 anställda.   www.viria.fi