Luokittelupalvelu - palikat kasaan

Ändring av antal aktier i Viria Abp

Viria Abp har i en riktad emission emitterat 200 576 nya aktier som ett led i förvärvet av minoritetsandelen i Aureolis Ab, i vilket Viria utökade sitt ägande till 100 %. Aktierna har emitterats med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndigande 9.5.2019.
De nya aktierna utgör 3,5 % av bolagets hela aktiestocken, som efter emissionen är 5 667 965. Aktierna har registrerats i handelsregistret 24.4.2020. Teckningspriset tas i sin helhet upp i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.
 
Ytterligare uppgifter
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140